Інформація про методичний кабінет коледжу

Облачні сервіси

      Роботу методичного кабінету очолює методист коледжу Тирон Володимир Октавянович – викладач-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, магістр педагогіки вищої школи, магістр управління навчальним закладом, викладач юридичних дисциплін.

Центром методичної роботи з викладачами є методичний кабінет коледжу, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо. У своїй діяльності методичний кабінет керується законами, постановами, указами, інструкціями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства освіти і науки України з питань підготовки і підвищення кваліфікації молодших спеціалістів, рішеннями педагогічної та методичної ради коледжу, планом роботи методичного кабінету.
Метою методичного кабінету коледжу є  сприяння  впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.

Основними функціями методичного кабінету є:

- створення умов для  підготовки  педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
- проведення індивідуальних  та  колективних  форм   методичної роботи з педагогічними працівниками;
- надання допомоги  педагогічним працівникам і керівникам коледжу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній  роботі,  експериментально-дослідницькій діяльності;
-   узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематізація методичної інформації.
Протягом 2013-2014 навчального року методична робота в коледжі базувалася на такій педагогічній проблемі як «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з врахуванням індивідуальних особливостей студентів (мотивація, самооцінка, суб’єктивний локус контролю) при організації навчальної діяльності».
Методична проблема: «Створення базової системи психолого-педагогічних і методичних знань, що забезпечують реалізацію змісту освіти і професійного становлення в сучасних суспільних відносинах».

Шляхи  реалізації педагогічної та методичної проблем:

     - зміст і форми проведення моніторингу навчальної діяльності, візначення попереднього рівня підготовленості студентів;
     - діагностика розвитку групових установок і його коригування;
     - профорієнтованість навчального матеріалу;
     - аналіз впливу групових установок і його коригування; використання завдань і тестів різного виду складності;

     - проведення індивідуально-консультативної роботи;

     - застосування ситуацій створення успіху;
     - використання самооцінювання і взаємооцінювання студентами результатів навчальної діяльності;
     - повне інформаційне забезпечення навчального процесу.

Пріоритетними напрямками діяльності методичного кабінету коледжу у 2014 році були:

- інформування педагогічних працівників про досягнення педагогічної науки і практики, надання їм методичної допомоги в якісному здійсненні навчально-виховної діяльності, в створенні навчально-методичних матеріалів, складанні навчальної та плануючої документації, підготовці доповідей та виступів на конференціях, нарадах, педрадах, семінарах тощо;
-  підвищення професійної кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів;
-  вивчення, опис та впровадження передового досвіду навчально-виховної та методичної роботи, інноваційної діяльності викладачів через творчі групи,
-  накопичення та систематізація нормативної, навчально-програмної та методичної документації, навчально-методичної літератури, кращих методичних розробок.

З метою інформаційно-методичної підтримки нового, що поширюється в освітній процес, пропаганди досягнень педагогічної науки, освітніх інновацій, вивчення, узагальнення, поширення ідей перспективного педагогічного досвіду в 2014 році методичним кабінетом разом з цикловими комісіями було підготовлені і проведені методичні семінари:

      Семінар-тренінг
1.    Інформаційна культура викладача – основа інноваційних освітніх процесів.
2.    Світи виховання: про особливості виховання дітей у різних народів світу та в різні епохи.

     Семінар-практикум
1.    Формування креативної особистості студента через моральне виховання на заняттях.
2.    Криміногенне середовище та субкультура студентів. «Чи допоможуть підліткові кинути палити штраф і заборона?»

     Семінар-обмін досвідом
Професійна майстерність викладача та втілення досвіду в навчально-виховний процес коледжу. Інноваційні виховні технології педагогів-новаторів коледжу.

     Семінар-тренінг
1.Кредитно-модульна система організації навчального процесу. Рейтингова система оцінювання та засоби діагностики знань при КМСОНП.
2.Організація виховної роботи в навчальних групах у новому навчальному році. Формування патріотичної свідомості студентів.

     Семінар-педагогічні читання
1.Психологічний зміст педагогічної витриманості та етичної культури як професійно важливих складових компетентності сучасного викладача.
2. Виховання толерантності в  стосунках «студент-студент, студент- викладач, дитина-батьки». Особистісний розвиток студента через взаємодію коледжу і родини

     Семінар-практикум
1.Сучасні технології навчання як ефективний інструмент управління якістю освіти.
2. Впровадження проектних технологій у виховну роботу коледжу. Умови ефективності щодо організації та проведення виховних заходів (методичні поради щодо організації виховного заходу, алгоритм написання сценарію виховного заходу).

Результатом індивідуальної  методичної роботи викладачів (за підтримки методичного кабінету) стали роботи, направлені на конкурс «Педагогічні інновації» до НМЦ в 2013 році, підсумки якого оголошені в 2014 році:

     Хірургія ветеринарної медицини. Мультимедійні презентації до лекцій. Номінація: Інноваційні технології навчання – 3 місце, Кривенька О.П. – 100 балів;
     Конституційне право. Практикум. Номінація: Інноватика в організації практичного навчання студентів – 3 місце, Тирон В.О. – 100 балів;
     Хірургія ветеринарної медицини. Підсумковий тестовий контроль. Кривенька О.П. – 100 балів;
     Фінансове право. Практикум. Сердюк В.А. – 100 балів;
     Організація юридичної служби. Практикум. Сердюк В.А. - 100 балів;
     Організація і планування аграрних формувань. Інноваційні технології підготовки фахівців із спеціальності. Коноваленко О.А. – 100 балів;
     Єдність навчання і виховання. З досвіду роботи циклової комісії спеціальних технологічних  дисциплін. Турська Л.С., Довженко Д.В. – 100 балів;
     Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин. Робочий зошит. Ковальчук Т.О., Ковальчук Б.В. – 100 балів;
     Санітарні правила переробки птиці. Стоянова Р.П. – 100 балів;
     Інноваційні технології підготовки студентів зі спеціальності «ОКСМ». Гардер М.П., Григор’єва О.В., Масленнікова Ю.В. – 100 балів.

Всі ці роботи занесені в Каталог кращих робіт НМЦ.

З метою впровадження  нових форм проведення занять, шляхів активізації студентів на заняттях та в позанавчальний час цикловими комісіями  проведено 7 методичних тижнів циклових комісій, під час яких проводяться викладачами відкриті заняття та виховні заходи. Їх мета — підвищення майстерності викладачів. Основні завдання відкритих занять: впровадження в практику викладачів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед навчальним закладом. У методичному кабінеті формується «банк» методичних розробок відкритих занять.
В квітні 2014 року в коледжі було проведено перший етап конкурсу «Викладач року», в якому брали участь 4 викладачі: викладач юридичних дисциплін Сердюк В.А., викладач ветеринарних дисциплін Ковальчук Б.В., викладач української філології та культурології Живиця Л.О., викладач історії Дєнєжна В.В.. Переможницею  першого етапу конкурсу стала Живиця Л.О., яка в жовтні 2014 року на регіональному етапі конкурсу посіла 4-те місце і перемогла в номінації «Педагогічна культура».
 
Однією із форм роботи методичного кабінету у 2014 році було проведення занять в «Школі професійної адаптації (школи молодого викладача)». Заняття з молодими викладачами проводились заступником директора з навчальної роботи та  методистом  колективно та індивідуально. Проведені  засідання з таких питань: кредитно-модульна система організації навчального процесу; рейтингова система оцінювання та засоби діагностики знань при КМСОНП; вивчення запитів молодих спеціалістів у наданні методичної допомоги; формування професійних компетентностей молодих спеціалістів; удосконалення НМК  дисципліни; процес навчання як цілеспрямована взаємодія викладача та студента; типи занять, їх структура, методика проведення; особливості проведення лекцій, практичних та семінарських  занять; роль викладача у навчально-виховному процесі; інноваційні технології навчання; творчий портрет педагога; активізація позааудиторної  роботи  з дисципліни; навчальне заняття – головна форма організації навчального процесу; аналіз і самоаналіз навчального заняття; використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі; формування професійної компетентності майбутніх  спеціалістів засобами індивідуального підходу (методика диференційованого навчання); підготовка до тижня методичної роботи; вимоги до написання та  оформлення конкурсних методичних робіт; самоосвіта викладача як процес постійного особистісного зростання та професійного самовдосконалення; нетрадиційні заняття та їх значення для виявлення інтелектуальних здібностей студентів; творчий звіт «Ініціатива та творчість молодих педагогів»; виявлення труднощів у роботі молодого викладача, підведення підсумків роботи за рік, візначення напрямків роботи на наступний рік.
 
Крім того в 2014 році методичним кабінетом здійснювались такі заходи: робота з головами циклових комісій, бібліотекою по підвищенню кваліфікації та професійної майстерності викладачів, удосконаленню навчально-виховного процесу; формування банку даних про методичну роботу викладачів, створення електронного банку даних діяльності викладача – «Портфоліо викладача»; розробка, вдосконалення дидактичних матеріалів, методичних рекомендацій, положень, зокрема розроблено Положення про кредитно – модульну систему організації навчального процесу та рейтингове оцінювання знань студентів у ВСП «Василівський коледж ТДАТУ»; організація та проведення консультаційної роботи для викладачів коледжу; організація допомоги в складанні навчально-плануючої документації; організація відвідувань відкритих занять, поточних занять викладачів коледжу, директорські контрольні роботи, заміри залишкових знань; організація допомоги викладачам в складанні індивідуальних планів, навчально-методичних карток занять та іншої документації; відвідування занять молодих викладачів з метою здійснення методичної допомоги (27 відвідувань за 2012 – 2013 н.р); проведення моніторингу якості навчання; надання допомоги у підготовці викладачів до атестації; групові та індивідуальні консультації викладачів.

В квітні 2014 року викладачі коледжу Кривенька О.П., Ковальчук Т.О., Тирон В.О. та Дєнєжна В.В. взяли участь в ІІ регіональній науково-практичній конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запоріжжя і Запорізької області, статті викладачів надруковані в науковій  збірці конференції, викладачі отримали сертифікати конференції.
 
Методичний кабінет є координатором реалізації Програми роботи з обдарованою молоддю на 2010-2015 роки, метою якої є всебічне сприяння розвитку обдарованої студентської молоді в коледжі, формування творчої особистості, створення системи роботи з обдарованими студентами. На виконання завдань цієї програми викладачі готують студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, змаганнях, конференціях.

Студенти, беручи участь у цих заходах, показують добрі результати:  
 
I етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика:

І місце - Кирильченко Софія, гр. П-11;
ІІ місце - Митрога Марія, гр.  В-11;
ІІІ місце - Таранко Олександр, гр. В-11.

I етап Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської та студентської  молоді ім. Т. Г. Шевченка:

І місце - Коломоєць Яна гр. П-21;
ІІ місце - Кирильченко Софія, гр. П-11; Павлова Ліна, гр. В-21;
ІІІ місце - Коломоєць Лілія, гр. П-21.

Коломоєць Яна Вадимівна на Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т. Г. Шевченка, який проходив 12 грудня 2014р. на базі Запорізького гідроенергетичного коледжу ЗДІА, посіла II місце – викладач Живиця Л.О.;

Кирильченко Софія Русланівна на обласному етапі  Міжнародного конкурсу ім. П. Яцика, який проходив 5 грудня 2014 року на базі коледжу  Класичного приватного  університету, посіла IV місце -  викладач Черніговська В.С.;

- обласна спартакіада серед ВНЗ I-II рівнів акредитації з волейболу та настільного тенісу ( 20-21 листопада 2014р., коледж): I місце з волейболу посіла команда дівчат; II місце з настільного тенісу та IV місце з волейболу вибороли юнаки – викладачі Шевкова Т.А., Чирва Л.В.;
- студентська наукова конференція в Полтавській ДАА: брала участь студентка гр. В-31 Третяк Софія під керівництвом викладача Ковальчука Б.В., доповідь «Профілактика та заходи боротьби з лейкозом ВРХ в господарствах Запорізької області», за підсумками конференції отримано сертифікат, тези доповіді розміщено в збірці конференції;

- 04 жовтня 2014 року кращі студенти юридичного відділення   Дерюга К. (гр.П-31), Майборода У. (гр.П-31), Гаращенко А. (гр.П-31), Маслова Ю. (гр.П-41), Киян А. (гр.П-42) під керівництвом Тирона В.О. взяли участь у Запорізькому обласному турнірі юних правознавців на базі Інституту права ім.В.Сташиса Класичного приватного університету, де вибороли 4-е місце серед 21-ї команди;

- протягом 2014 року в коледжі було проведено 12 предметних олімпіад (з дисциплін «Історія держави і права України»; патологічна анатомія і фізіологія с-г тварин;  хірургія ветеринарної медицини; хімії; технології м’яса і м’ясопродуктів, «Конституційне право України та ін.);

- змагання «Прізовник - 2014», які проводились у м. Запоріжжя на базі в/ч 1976, де наші студенти  зайняли 4 місце серед 16 команд;

- студенти юридичного, технологічного та економічно-інформаційного відділень стали лауреатами обласного конкурсу «Зорепад»;

-  участь студентів коледжу в науково-технічній конференції магістрантів  і студентів ТДАТУ (березень 2014 року).

Значна увага приділяється якості освіти майбутніх фахівців. Вже четвертий  рік  (з вересня 2010 року) у Василівському коледжі проводиться моніторинг якості  підготовки студентів І-ІІ курсів з дисциплін загальноосвітнього циклу.

Результати різних етапів моніторингу подаються у формі аналітичної довідки і обговорюються на засіданнях циклових комісій та педагогічній раді коледжу. Методичним кабінетом проводиться огляд періодичної педагогічної, методичної фахової літератури. Працівники бібліотеки організовують виставку нових надходжень літератури. Для стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу  запроваджено їх атестацію.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою візначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
Атестація педагогічних працівників проводиться  атестаційною комісією коледжу відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та Планом заходів з організації та проведення атестації педагогічних працівників Василівського коледжу ТДАТУ.

У 2014 році атестувалися 15 викладачів, з них на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії  6 викладачів, на підтвердження звання «викладач-методист» – 3 викладачі, на підтвердження звання «старший викладач» – 1 викладач, на отримання звання «старший викладач» – 2 викладачі, на отримання вищої категорії – 3 викладачі,  на отримання І категорії – 3 викладачі, отримали ІІ кваліфікаційну категорію 3 викладачі.
Підвищення кваліфікації, методичної майстерності педагогів відбуваються завдяки внутрішньоколеджівській системі методичної роботи та навчанню з відривом від основного місця роботи. Так викладачі Тирон В.О. і Григор’єва О.В.  навчаються в магістратурі Інституту управління Класичного приватного університету за спеціальностями «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи». Також викладачі проходять підвищення кваліфікації з методології викладання дисциплін у інститутах післядипломного навчання, зокрема, Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України, Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі. Протягом 2014 року свою кваліфікацію підвищили 11 викладачів.

Аналізуючи систему планування і контролю навчально-виховного процесу, можливість методичного кабінету, роботу циклових комісій з організації методичного забезпечення курсових робіт і практичної підготовки можна зробити висновок: організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного  процесу  коледжу   відповідає   достатньому   рівню   підготовки   молодших спеціалістів  і дозволяє проводити випуск фахівців на рівні державних стандартів.

 

 Методичний кабінет у фотографіях

Меточний кабінет у фотографіях Методичний кабінет у фотографіях
Фотографія №1 Фотографія №2